POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła

Mając na uwadze prawo do prywatności osób, które przekazały nam swoje dane, pragniemy wskazać, że otrzymane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić transparentność procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w związku z wizytą na platformie https://kolejemalopolskie.com.pl/  jakie wdrożyliśmy, a które gwarantują ochronę tych danych. 

§ 1 Dane identyfikujące Administratora Danych Osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500799, NIP 6772379445, REGON 123034972 (dalej Administrator).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są: 
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a także w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

§ 2 Dane Kontaktowe Administratora.

Kontakt z Administratorem nawiązać można w szczególności:

§ 3 Cel i zakres przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Administratora, a w szczególności na pytania dotyczące przewozów,
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z pasażerem,
 • korzystania z newslettera (jeśli dotyczy),
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń powstałych w związku z zawartą umową,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • przestrzegania przez Administratora przepisów prawa (w szczególności prowadzenia księgowości oraz wypełnienia obowiązków podatkowych),
 • przetwarzania plików cookies,
 • zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenia rekrutacji,
 • wskazanym w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody,
 • udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • postępowania z rzeczami znalezionymi w pociągach KMŁ.

§ 4 Kategorie i Podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (dotyczy to przede wszystkim zgody na udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza, newslettera, ale także m. in. w procesie rekrutacyjnym, gdy podawane dane nie obejmują tych wskazanych w katalogu zawartym w przepisach Kodeksu Pracy).
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m. in. prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami, prowadzenie rekrutacji – dot. kandydatów do pracy, rozpatrywanie reklamacji/wniosków/skarg).
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (m. in. gdy przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia korespondencji, do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  -> dotyczy to osób współpracujących z kontrahentem lub działających imieniem kontrahenta, rozpatrywanie reklamacji/wniosków w związku z realizacją umowy -> dotyczy to podjęcia kontaktu z osobą zainteresowaną, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń,  przetwarzanie plików cookies, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, korzystanie z monitoringu – zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia, rejestracja zdarzeń drogowych lub kolejowych, przetwarzanie danych na portalu społecznościowym Facebook – prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych).  

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych.

 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej, niż do momentu odpadnięcia celu, w jakim wyrażono zgodę na przetwarzanie danych. 
 • W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji/zatrudnienia, dane te będą przetwarzane:
 1. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata lub przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli wyrażona zostanie taka wola przez kandydata,
 2. w oparciu o zasady oraz przez okresy przetwarzania danych przewidziane dla naszych pracowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa prac - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi/gwarancji bądź rozliczenia reklamacji.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dane te będą przetwarzane do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane te będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej (polityka plików cookies), dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony, nie później niż w ciągu 5 lat od dnia utrwalenia. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, dane zostaną usunięte lub zanonimizowane po uznaniu jego skuteczności. Dane z monitoringu mogą być przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nagranie stanowi dowód w toczącym się postępowaniu, okres przechowywania danych może ulec zmianie (wydłużeniu).

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:
 • Dostępu do danych, w tym do otrzymania ich kopii. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:
 • cele przetwarzania danych osobowych;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.

 • Sprostowania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • Usunięcia danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła skutecznie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Ograniczenia przetwarzania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, a która żądała ograniczenia.

 • Przeniesienia danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 • Wycofania udzielonej zgody.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail iod@kolejemalopolskie.com.pl.  

W przypadku wycofania zgody, możliwym jest, że Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu - na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa, pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

 • Wniesienie skargi.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności

w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Wyżej wskazaną skargę należy wnieść do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Realizacja praw określonych wyżej (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) następuję na żądanie zgłoszone Administratorowi w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail iod@kolejemalopolskie.com.pl.
 2. Na ten sam adres e-mail można kierować wszelkie zapytania odnośnie praw, które przysługują osobie, której dane dotyczą. Administrator dokłada wszelkich starań, aby w sposób jasny i przystępny wyjaśnić przysługujące prawa i umożliwić osobie, której dane dotyczą skorzystanie z nich.

§ 7 Odbiorcy danych.

Pozyskane dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przekazywać w szczególności podmiotom przetwarzającym owe dane na jego zlecenie – w tym dostawcom usług IT, podmiotom audytującym działalność Administratora, doradcom, urzędom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, osobom prowadzącym działalność konsultingową (np. świadczącym usługi prawe), podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom usług płatniczych lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom lub organom ścigania).

 § 8 Profilowanie.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Oznacza to, że dane nie będą przetwarzane w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne.

§ 9 Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Może jednak dojść do sytuacji, w której zlecone zostanie wykonanie określonych czynności bądź usług informatycznych, podmiotom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG.

Ponadto, specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowego charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony eksporter danych zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

§ 10 Pliki cookies i inne technologie.

Witryna www.kolejemalopolskie.com.pl używa cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer docelowy oraz przechowywanymi przez oprogramowanie komputera (przeglądarki). Administrator poprzez swoją stronę może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

  • numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),
  • system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może, ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679).

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest:

 • badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony;
 • okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
 • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Mechanizm Cookies.

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających serwis. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie Kolei Małopolskich nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę.

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia:

 • w celu niezbędnym  wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).
 • w celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony tj. Google Analitycs; mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji; czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji.

Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne:https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl.

Poprzez narzędzie Google Analitycs nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę.

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

§ 11 Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umów i ich realizacji oraz wywiązania się przez Administratora z obowiązków nakładanych na niego przez prawo. Bez podania danych nie będzie również możliwe także udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane do Administratora poprzez formularz kontaktowy oraz zapisanie do newsletteru.

Powyższe oznacza, że jeśli chcą Państwo podjąć współpracę z Administratorem, konieczne jest podanie danych.

§12 Współadministrowanie

W pewnych przypadkach, dane osobowe pasażerów mogą być współadministrowane z innymi przewoźnikami. Sytuacja taka ma miejsce przy zakupie Biletu Wspólnego. Szczegółowe dane dotyczące współadministrowania danymi oraz dane dotyczące współadministratorów są dostępne tutaj: https://kolejemalopolskie.com.pl/pl/dla-pasazera/oferty-taryfy-przepisy/oferty-taryfowe-kolejowe.

§13  Oświadczenia końcowe

 1. Zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.
 2. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisy niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.
 3. Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.

 

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2023

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi: